Chengdu 成都 2009 - vkelim
20090829_1148_3095 The great poet, Du Fu (杜甫).

20090829_1148_3095 The great poet, Du Fu (杜甫).