Guangzhou 广州 2009 - vkelim
20090901_3193 desert house, Guangzhou (South China) Botanical Gardens 华南植物园

20090901_3193 desert house, Guangzhou (South China) Botanical Gardens 华南植物园