Yangtze 2007 - vkelim
20070831_0680 Shennong Stream, gorges.

20070831_0680 Shennong Stream, gorges.