Xi'an 2005 2006 - vkelim
20051016_1615 Dancing by the West Gate (Xi Men)

20051016_1615 Dancing by the West Gate (Xi Men)